Sök
Redaktör
Administratör

Anvisningar för författare


Sociologisk Forskning accepterar för eventuell publicering vetenskapliga artiklar på svenska eller annat skandinaviskt språk, samt, efter överenskommelse med redaktören, på engelska. Tidskriften tillämpar ett (s.k. double blind) referee-förfarande, vilket innebär att artiklar som publiceras i Sociologisk Forskning är bedömda av oberoende kollegor. Sociologisk Forskning accepterar för bedömning endast texter som inte tidigare varit publicerade och accepterar inte för bedömning manuskript som samtidigt erbjuds annan tidskrift eller som bedöms av förlag. Inga avgifter tas ut för publicering i Sociologisk Forskning.

Artiklar

1. För bedömning accepteras endast manuskript som författaren anser färdiga för publicering. Redaktionen accepterar inte synopsis, utkast till artiklar eller i övrigt ofärdiga manuskript.

2. Manuskriptet skall vara utskrivet med dubbelt radavstånd och försett med goda marginaler. Nytt stycke görs med indrag med tabulatorn. Manuskriptets omfång bör inte understiga 4 000 ord och inte överstiga 10 000 ord inklusive abstract/sammanfattning.

3. Manuskriptet skall innehålla en sammanfattning på engelska om maximalt 175 ord (inklusive översättning av titeln till engelska) samt fem nyckelord, också på engelska.

4. En kort författarpresentation (fyra rader) skall bifogas. Redaktionen förkortar utan samråd längre presentationer.

5. Eventuella noter placeras på den sida där noten förekommer (som fotnoter). Slutnoter skall ej användas.

6. Tabeller och figurer skall vara infogade i den löpande texten och även skickas i separata filer i sitt ursprungliga program.

7. Eventuella förkortningar skrivs med punkt ("t.ex.").

8. Litteraturhänvisningar i löpande text görs enligt följande: (Sontag 1977:35) alternativt Sontag (1977:35).

9. Manuskript – utformade på det sätt som här beskrivits – skickas som worddokument med e-post till tidskriftens redaktörer under adress: sociologiskforskning@du.se

10. Efter en första redaktionell bedömning sänds artikeln till två externa lektörer för bedömning varför författarnamn inte får anges på artikelns första sida (eller på annat sätt framgå av texten). På förstasidan anges endast artikelns titel. På ett separat blad anges artikelns titel, antalet ord, författarnamn, akademisk titel, institution samt den adress, e-postadress och telefonnummer till (huvud-) författaren som redaktionen enklast använder.

Referenser

Referenser utformas enligt följande:

Bok: Pilgrim, D. & A. Rogers (1993) A sociology of mental health and illness. Buckingham: Open University Press.

Artikel: Haavio-Mannila, E., J.P. Roos & O. Kontula (1996) "Repression, revolution and ambivalence: The sexual life of three generations", Acta sociologica 39 (4):409–430.

Kapitel i bok: Dryler, H. (1994) "Etablering av nya högskolor: Ett medel för minskad snedrekrytering?", 285–308 i R. Erikson, & J.O. Jonsson (red.) Sorteringen i skolan. Stockholm: Carlsson.

Recensioner

Recensioner av såväl sociologiska avhandlingar som annan för tidskriften relevant litteratur (inklusive kurslitteratur) välkomnas och bedöms av redaktionen. En recension är på maximalt 1500 ord och en recensionsessä, dvs. en recension där två eller fler böcker behandlas på ett integrerande sätt, är på maximalt 2 500 ord. Ange författarens namn, bokens titel, utgivningsår och förlag. Recensioner skickas till sociologiskforskning@du.se

Repliker

I syfte att bidra till en levande debatt finns möjlighet att kommentera texter publicerade i tidskriften. Omfånget är cirka 1000 ord. Kommentarer ska skickas till redaktionen senast 30 dagar efter det att texten publicerats. Författaren till den text som kommenteras kommer – under förutsättning att kommentaren publiceras – att ges utrymme att svara.

Riktlinjer angående författarskap och författarordning

På grund av delvis ändrade finansierings- och meriteringsvillkor i forskarsamhället har Sociologisk Forskning tillsammans med Sveriges Sociologförbund tyckt sig behöva utarbeta särskilda riktlinjer angående författarskap och författarordning för tidskriften. Syftet med riktlinjerna är att skapa tydlighet och motverka risken att möjligheten att ange flera författare till en artikel missbrukas. Dessa riktlinjer bygger på och överensstämmer i hög grad med flera andra motsvarande riktlinjer (t.ex. de s.k. Vancouverreglerna).

Vem skall anges som författare till tidskriftens artiklar?

Den som anges som författare skall (1) i betydande mån ha bidragit till artikeln, exempelvis genom att ansvara för eller ha bidragit till dess grundläggande idé, design, datainsamling, databearbetning, teoriutveckling, analys eller tolkning. Den skall också (2) ha, ensam eller tillsammans med andra, skrivit det ursprungliga manuskriptet och/eller i betydande grad deltagit i det fortsatta revisionsarbetet med insatser av vetenskaplig karaktär. Den skall vidare (3) ha godkänt slutversionen av artikeln. Den skall slutligen (4) kunna och vara beredd att offentligt försvara artikeln och dess resultat. Den, och enbart den, som uppfyller samtliga dessa villkor skall anges som författare. Den som på ett substantiellt sätt bidragit till artikeln, men inte bidragit tillräckligt mycket för att anges som författare, bör omnämnas i ett ”acknowledgement”.

Särskilda omständigheter som inte meriterar till författarskap

Vid bedömning om någon skall anges som författare till en artikel är det alltså inte meriterande (1) att som chef eller ansvarig för forskningsanslag stödja projektet ekonomiskt eller på annat vis, (2) att ha bidragit med rutinmässigt tekniskt eller administrativt arbete, (3) att ha bidragit med språkgranskning, eller 4) att ha gett generell handledning till artikelns författare.

Författarordning

Om flera författare förekommer, är det författargruppen som avgör författarordningen. Först i författarordningen bör den stå som lagt ned mest arbete. Därnäst den som lagt ner näst mest arbete o.s.v. Alfabetisk ordning bör användas om insatsen varit jämbördig (detta kan också noteras i form av en fotnot i artikeln).

 När ett manus skickas till Sociologisk Forskning skall det i följebrevet anges att författare följer dessa riktlinjer. Riktlinjerna gäller från och med Årgång 52, nr 4 (2015).

Skapad av Snorri Karlsson 2012/01/17
Uppdaterad av Sverre Wide 2016/09/28